Vad är konst?

Frågan om vad konst är och vad den är till har varit närvarande i alla tider, hos individen såsom inom samhällets värderingar. Vad är konst? i stort sett allt som gör oss till levande individer.

Under antikens Grekland kosten formades i ljuset av de rådande estetiska och filosofiska ideal, vars koder och visuella språk konstruerades och sanktionerades av den samtida intellektuella och politiska eliten, och konsten bekläddes rollen att representera och vidareförmedla till betraktare skönheten och fulländningen.

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet. Det kan också i snävare mening vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk

Beskådandet av skönheten förde dygden till individen, återspeglade den gudomliga och gränslösa godheten och det oförsonliga ilska gudarnas vrede betecknades av. Till Mimesis, konstens metafysiska dimension och väsende, attribuerades den handledande kraften att överföra till åskådaren moraliska egenskaper.

Konst kallades för techne

Konstbegreppet under Antiken Grekland kallades techne, ett ord som associeras till teknik. Konsten var en produkt man förkunnade genom idelig praktik, övning. Man skilde upphovsmakaren från den lärde, nämligen filosofen som dikterade kriterierna för objektens egenskaper och innehåll. Konsten under antikens Rom kallades istället ars, begåvning.

Konsten var syntesen av en teoretisk och filosofisk världsbild, förvandlad genom konstnären till visuella upplevelser menade att förena betraktaren till de högre idealen, men också till sina samtida, genom bilder av vardagen, av individen i samspel med sin omgivning.

Kontakta våra specialister här

Konsten har förändrats med tiden

Konstens funktion har genom tiden bytt skepnad i takt med de samhälleliga förändringar i övrigt, då konstens uttryck har konsekvent formats utifrån värderingar som funnit sina rötter i den samtida kontexten. Den politiska och religiösa makten har nyttjat konsten som ett verktyg till att fostra medborgarna, och i detta sammanhang frågan om hur bildvärlden påverkar människan och massorna idag gör sig påmind.

Den närvarande visuella stimulans som omgärdar oss. Genom tv och internet påverkar våra sinnen, formar vår föreställningsvärld, utkristalliserar vår smak och leder till nya tankeprocesser.

Nya konstlade behov genereras utifrån nya estetiska koder som förmedlas oss medialt med oavbrutet intensitet, och som alltför ofta anammas av individen ograverade. Fortfarande kan man uppleva diskrepansen mellan den normgivande politiska eliten som anger ton till det konstnärliga livet.

Artikeln förklarar frågan; vad är konst.

Med vänlig hälsning
Anna Bronzoni Catellani